Grote verschillen in samenstelling drijfmest

21 December 2023

Hoeveel stikstof, fosfaat en kali bevat een kuub mest? En bevat dierlijke mest voldoende organische stof om het gehalte in de bodem op peil te houden? Dit zijn vragen waar alleen een drijfmestanalyse antwoord op kan geven.

Uit het onderzoek van Eurofins-Agro blijkt dat het rekenen met gemiddelde samenstelling van rundveedrijfmest een zeer onbetrouwbare richtlijn is om de bemesting van grasland op te baseren. De spreiding in de samenstelling is enorm. Zo varieert het stikstofgehalte tussen de 2,8 en 5,0 kg/ton. Deze variatie is onder andere het gevolg van verschillen in de minerale samenstelling van het rantsoen en de hoeveelheid spoelwater. Bij een mestgift van 25 kuub per ha kan het verschil in bemestende waarde oplopen tot ruim 50 kg kg N/ha.

Uit meerjarig onderzoek komt naar voren dat de respons per kg N ongeveer 7,5 kg drogestof aan gras is. Bij aanwending van 25 kuub drijfmest/ha betekent dit een opbrengstdaling ruim 450 kg drogestof/ha. Bij een gemiddelde bedrijfsgrootte van 60 ha grasland betekent dit alleen al voor de eerste snede een opbrengstderving van ongeveer 27 ton ds. In financieel opzicht is dit een opbrengstderving van ruim 4000 € ( 0,15 €/kg ds)

Niet alleen het stikstofgehalte in de mest varieert. Ook in het kaligehalte zijn de verschillen groot. Vooral op maisland kan er dan een tekort optreden. Hierdoor is een extra aanvulling van kali uit kunstmest noodzakelijk is.

SAmenstelling drijfmest

Kortom: het laten uitvoeren van een drijfmestanalyse betaalt zich altijd terug.

meer informatie

Voor meer informatie en advies kun je terecht bij je eigen adviseur of Klantenservice regio Noord T 088 488 29 70 of regio Zuid T 088 488 29 72.

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen