Eminex®: geen schuimvorming én hogere opslagcapaciteit van je mest

11 December 2023

Eminex® is een mest-toevoegmiddel van de Duitse producent Alzchem.

De werking van Eminex®

In de mest wordt de calciumcyanamide omgezet naar ammonium. Tijdens het omzettingsproces van cyanamide naar ammonium wordt de microbiologie geremd met als gevolg dat er geen schuim-vorming optreedt en de mest homogener blijft. Tegen de tijd dat de mest wordt toegediend is alle cyanamide omgezet naar ammonium zonder achterlating van residu in mest. Alle eigenschappen die kalkstikstof in het omzettingsproces van cyanamide naar ammonium kan hebben op de bodem zijn bij toevoeging van Eminex aan mest niet meer aan de orde.

De voordelen van Eminex®

Drijfmest kent een aantal mogelijke problemen/uitdagingen. Er kan zich in de mestkelder een schuimlaag vormen aan het oppervlak of er kan een zwevende laag met vast materiaal in de drijfmest zitten. Het gebruiken van Eminex heeft een aantal voordelen:

  • Geen schuimvorming: Het toevoegen van Eminex® aan drijfmest voorkomt korst- en schuimvorming. Dit leidt er toe dat de roosters schoner zijn waardoor er minder klauwproblemen optreden. Vrijwel direct na het toevoegen van Eminex is de schuimvorming verdwenen.
  • Tot 20% minder mestopslag, homogenere mest: Met Eminex® behandelde drijfmest heeft de volgende positieve eigenschappen: Kleiner opslagvolume, betere vloeibaarheid, homogenere drijfmest. Deze eigenschappen leiden tot een tijd- en kostenbesparing tijdens het roeren. Met het toevoegen van Eminex neemt de opslagcapaciteit in de put tot 20% toe.
  • Verbeterd bemestingseffect van de drijfmest: Eminex® verhoogt de stikstofefficiëntie door een homogenere verdeling van de voedingsstoffen en de combinatie van minerale en organisch gebonden stikstof.
  • Langdurige onderdrukking van methaan- en CO2-uitstoot tijdens de opslag: Eminex® vermijdt op betrouwbare wijze 90–100% van de methaan- en CO2-vorming en maakt daarmee het milieu- en klimaatvriendelijk opslaan van mest mogelijk.
  • Meer werkveiligheid en dierenwelzijn door minder H2S-uitstoot: Eminex® vermindert de vorming van het gevaarlijke H2S tijdens het weg laten lopen van de drijfmest en verkleint daardoor het vergiftigingsrisico in de stal voor mens en dier.

Dosering

De dosering verwijst altijd naar de hoeveelheid mest in de put op het moment van toediening.

Om schuimvorming te voorkomen is een dosering van 2 kg Eminex® per m3 tijdens het roeren voldoende. Het advies is om dit te doen wanneer er voldoende mest in de put zit om te kunnen roeren. Een eenmalige toepassing in november/begin december normaal voldoende om schuimvorming tijdens de hele winteropslag tegen te gaan. 

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen