Sturen vanuit de bodem

24 June 2022

Efficiënter met mest

Het optimaliseren van de ruweiwitgehaltes in gras via bemesting is een grote uitdaging. Door grondonderzoek te gebruiken als uitgangspunt kunnen grote stappen worden gemaakt, stelt Karst Brolsma, onderzoeker bij Eurofins Agro.

Wat is de relatie tussen de gehaltes stikstof (N) en zwavel (S) in de bodem, de opname daarvan door het gras en de aanmaak van aminozuren in gras? Die vraag staat centraal in het project ‘Sturen vanuit de bodem’, dat Eurofins Agro uitvoert samen met Agrifirm. Het project loopt tot het einde van dit jaar.

Voor het project neemt Eurofins Agro bij tien melkveehouders in verschillende regio’s monsters van grond, vers gras, kuil en mest. De resultaten uit de verschillende analyses worden gekoppeld om zo inzicht te krijgen in de onderlinge relaties. De eerste resultaten laten zien dat rekening houden met de bodem kan leiden tot efficiëntere benutting van nutriënten.

Opname nutriënten

“In dit onderzoek blijkt dat als de omstandigheden in de bodem goed zijn, de opname van stikstof en zwavel heel efficiënt is,” vertelt Brolsma. “Het blijkt zelfs dat het gras 25% meer stikstof opneemt dan dat er gegeven is. In figuur 1 kan je dit zien. De verklaring hiervoor is het feit dat het bodemleven ook profiteert van de bemesting. Actief bodemleven mineraliseert organische stof en daarbij komt extra stikstof beschikbaar voor het gras.”

Gemiddelde aanvoer voor 3 jaren in werkzame stikstof uit bemesting (kunstmest en drijfmest) en de afvoer van stikstof bij de oogst van de eerste snede op zandgrond en kleigrond. 

Innovatieve benadering

“Waar we nu vervolgens ook naar kijken is wat die stikstofefficiëntie betekent voor de aminozuuropbouw en voor de eiwitkwaliteit. Het innovatieve van dit onderzoek is dat we het hele systeem bekijken: bodem-gras-koe-melk. Door uit te gaan van de bodem en van de nutriëntenkringloop in de melkveehouderij kunnen we mooie stappen maken in de richting van een duurzamere sector,” stelt Brolsma. 

Lees meer: https://www.eurofins-agro.com/nl-nl/sturen-op-beter-eiwit-met-stikstof-en-zwavel

Andere ruwvoer+ nieuws artikelen